logo 研發能量

 

101~103學年度本系教師主持科技部(國科會)研究計畫之成效統計表

學年度/學期

教師人數

國科會計畫

件數

金額(元)

101

14

5

2,872,000

102

14

4

2,615,000

103上

13

4

3,286,000

總計

13

8,773,000

平均每年

4.3

2,924,333

 

101~103學年度本系教師主持非科技部(國科會)計畫之成效統計表

學年度/學期

教師人數

非國科會計畫

件數

件數/教師數

金額(元)

101

14

20

1.43

57,703,000

102

14

9

0.64

29,855,600

103上

13

8

0.62

37,808,600

總計

37

0.90

125,367,200

平均每年

12.3

0.90

41,789,066

 

101~103學年度本系專任教師研究著作統計表(全系統計) (迄104年1月15日止)

學年度

教師人數

會議論文

期刊論文

專書

技術報告

國內研討會

國際研討會

合計

平均每人篇數

SCI

SSCI

TSSCI

EI

其他期刊論文

合計

平均每人篇數

101

14

5

16

21

1.5

6

1

7

1

5

20

1.4

0

4

102

14

24

9

33

2.4

4

2

2

2

4

14

1

1

3

103上

13

6

9

15

1.2

 

 

1

 

3

4

0.3

1

 

總計

35

34

69

1.7

10

3

10

2

13

38

0.9

2

7

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101~103學年度本系碩士班學生參與學術研討會發表論文統計表(迄104年1月15日止)

項目

101學年度

102學年度

103學年度上學期

國內

研討會

國際

研討會

合計

國內

研討會

國際

研討會

合計

國內

研討會

國際

研討會

合計

篇數

1

1

2

18

2

20

2

3

5

人數

1

1

2

21

2

23

2

3

5