Responsive image

 首頁 |   Language  : English

因學術研究等數據庫資料龐大,搜尋與運算需花費5至10秒,請您稍侯.

健康科學學院 > 醫學研究所 > 期刊論文 >


題名:Cervical ectopic thymoma.
作者:Hsu IL, Wu MH, Lai WW, Lin MY, Chang JM, Yen YT, Tseng YL.
期刊名稱:J Thorac Cardiovasc Surg.
發表頁數:1658-9
發表年份:2007
發表月份:6
關鍵字:
英文關鍵字:
Vol:133
NO:6
全文下載:未授權提供下載
Mail: