Responsive image

 首頁 |   Language  : English

因學術研究等數據庫資料龐大,搜尋與運算需花費5至10秒,請您稍侯.

學院 > 健康科學學院


生物科技學系(碩) [713]

期刊論文 [266]

會議論文 [253]

專書及技術報告 [19]

專書論文 [24]

專利 [2]

研究計畫 [87]

指導學生論文 [62]

醫務管理學系(碩) [857]

期刊論文 [143]

會議論文 [315]

專書及技術報告 [35]

專書論文 [6]

專利 [7]

研究計畫 [178]

指導學生論文 [173]

醫藥科學產業學士學位學程 [36]

期刊論文 [35]

研究計畫 [1]

健康心理學系 [1028]

期刊論文 [269]

會議論文 [432]

專書及技術報告 [48]

專書論文 [35]

研究計畫 [162]

指導學生論文 [82]

醫藥科學產業學系 [537]

期刊論文 [194]

會議論文 [143]

專書及技術報告 [5]

專利 [7]

研究計畫 [152]

指導學生論文 [36]

護理學系(碩) [1307]

期刊論文 [532]

會議論文 [418]

專書及技術報告 [65]

專書論文 [20]

專利 [1]

研究計畫 [117]

指導學生論文 [154]

保健營養學系 [571]

期刊論文 [191]

會議論文 [257]

專書及技術報告 [14]

專書論文 [9]

專利 [9]

研究計畫 [87]

指導學生論文 [4]

蘭花產業應用學士學位學程 [43]

期刊論文 [25]

會議論文 [7]

研究計畫 [6]

指導學生論文 [5]

醫學社會暨健康照護學士學位學程 [40]

期刊論文 [9]

會議論文 [9]

研究計畫 [19]

指導學生論文 [3]

醫學研究所 [470]

期刊論文 [351]

會議論文 [61]

專書論文 [3]

專利 [2]

研究計畫 [47]

指導學生論文 [6]