Responsive image

 首頁 |   Language  : English

因學術研究等數據庫資料龐大,搜尋與運算需花費5至10秒,請您稍侯.

學院 > 人文社會學院


翻譯學系(碩) [737]

期刊論文 [104]

會議論文 [226]

專書及技術報告 [90]

專書論文 [35]

研究計畫 [118]

指導學生論文 [164]

應用日語學系(碩) [551]

期刊論文 [174]

會議論文 [142]

專書及技術報告 [37]

專書論文 [22]

研究計畫 [91]

指導學生論文 [85]

大眾傳播學系 [715]

期刊論文 [104]

會議論文 [177]

專書及技術報告 [50]

專書論文 [21]

研究計畫 [199]

指導學生論文 [164]

應用哲學系 [638]

期刊論文 [108]

會議論文 [217]

專書及技術報告 [39]

專書論文 [29]

研究計畫 [207]

指導學生論文 [38]

東南亞文化與產業學士學位學程 [516]

期刊論文 [100]

會議論文 [195]

專書及技術報告 [81]

專書論文 [35]

研究計畫 [43]

指導學生論文 [62]

醫學社會暨健康照護學士學位學程 [45]

期刊論文 [10]

會議論文 [11]

研究計畫 [21]

指導學生論文 [3]

運動競技學系(碩) [1344]

期刊論文 [422]

會議論文 [525]

專書及技術報告 [62]

專書論文 [31]

專利 [2]

研究計畫 [177]

指導學生論文 [125]

社會工作學系(碩) [677]

期刊論文 [106]

會議論文 [250]

專書及技術報告 [62]

專書論文 [52]

研究計畫 [126]

指導學生論文 [81]