Responsive image

 首頁 |   Language  : English

因學術研究等數據庫資料龐大,搜尋與運算需花費5至10秒,請您稍侯.

學院 > 人文社會學院


翻譯學系(碩) [727]

期刊論文 [104]

會議論文 [224]

專書及技術報告 [87]

專書論文 [35]

研究計畫 [113]

指導學生論文 [164]

應用日語學系(碩) [548]

期刊論文 [174]

會議論文 [141]

專書及技術報告 [37]

專書論文 [22]

研究計畫 [89]

指導學生論文 [85]

大眾傳播學系 [735]

期刊論文 [104]

會議論文 [179]

專書及技術報告 [49]

專書論文 [24]

研究計畫 [212]

指導學生論文 [167]

應用哲學系 [627]

期刊論文 [106]

會議論文 [212]

專書及技術報告 [38]

專書論文 [29]

研究計畫 [204]

指導學生論文 [38]

東南亞文化與產業學士學位學程 [489]

期刊論文 [97]

會議論文 [174]

專書及技術報告 [81]

專書論文 [33]

研究計畫 [43]

指導學生論文 [61]

醫學社會暨健康照護學士學位學程 [44]

期刊論文 [10]

會議論文 [10]

研究計畫 [21]

指導學生論文 [3]

運動競技學系(碩) [1324]

期刊論文 [410]

會議論文 [522]

專書及技術報告 [61]

專書論文 [30]

專利 [2]

研究計畫 [174]

指導學生論文 [125]

社會工作學系(碩) [673]

期刊論文 [105]

會議論文 [249]

專書及技術報告 [62]

專書論文 [52]

研究計畫 [126]

指導學生論文 [79]