Responsive image

 首頁 |   Language  : English

因學術研究等數據庫資料龐大,搜尋與運算需花費5至10秒,請您稍侯.

學院 > 資訊暨設計學院


資訊工程學系 [806]

期刊論文 [153]

會議論文 [386]

專書及技術報告 [7]

專書論文 [2]

專利 [11]

研究計畫 [151]

指導學生論文 [96]

數位內容設計學系 [100]

期刊論文 [13]

會議論文 [7]

專書及技術報告 [2]

專書論文 [3]

專利 [1]

研究計畫 [67]

指導學生論文 [7]

科技工程與管理學系 [158]

期刊論文 [62]

會議論文 [47]

專書及技術報告 [2]

專利 [13]

研究計畫 [31]

指導學生論文 [3]

資訊管理學系 [1485]

期刊論文 [285]

會議論文 [586]

專書及技術報告 [51]

專書論文 [11]

專利 [2]

研究計畫 [312]

指導學生論文 [238]

互動設計學系 [709]

期刊論文 [50]

會議論文 [275]

專書及技術報告 [22]

專書論文 [6]

專利 [6]

研究計畫 [325]

指導學生論文 [25]

數位媒體設計學系 [326]

期刊論文 [58]

會議論文 [77]

專書及技術報告 [19]

專書論文 [32]

專利 [9]

研究計畫 [128]

指導學生論文 [3]

智慧生活應用學士學位學程 [1]

會議論文 [1]

資訊暨設計學院學士班 [211]

期刊論文 [64]

會議論文 [98]

專利 [8]

研究計畫 [40]

指導學生論文 [1]

資訊暨設計碩士學位學程 [71]

期刊論文 [20]

會議論文 [26]

專書及技術報告 [1]

專利 [8]

研究計畫 [12]

指導學生論文 [4]