Responsive image

 首頁 |   Language  : English

因學術研究等數據庫資料龐大,搜尋與運算需花費5至10秒,請您稍侯.

學院 > 資訊暨設計學院


資訊工程學系 [948]

期刊論文 [169]

會議論文 [441]

專書及技術報告 [17]

專書論文 [2]

專利 [13]

研究計畫 [210]

指導學生論文 [96]

數位內容設計學系 [90]

期刊論文 [15]

會議論文 [6]

專書及技術報告 [2]

專書論文 [2]

研究計畫 [57]

指導學生論文 [8]

科技工程與管理學系 [158]

期刊論文 [62]

會議論文 [47]

專書及技術報告 [2]

專利 [13]

研究計畫 [31]

指導學生論文 [3]

資訊管理學系 [1511]

期刊論文 [290]

會議論文 [594]

專書及技術報告 [51]

專書論文 [11]

專利 [8]

研究計畫 [315]

指導學生論文 [242]

互動設計學系 [604]

期刊論文 [38]

會議論文 [226]

專書及技術報告 [12]

專書論文 [7]

專利 [5]

研究計畫 [291]

指導學生論文 [25]

數位媒體設計學系 [332]

期刊論文 [55]

會議論文 [76]

專書及技術報告 [19]

專書論文 [34]

專利 [9]

研究計畫 [133]

指導學生論文 [6]

智慧生活應用學士學位學程 [1]

會議論文 [1]

資訊暨設計學院學士班 [230]

期刊論文 [67]

會議論文 [104]

專書論文 [1]

專利 [8]

研究計畫 [49]

指導學生論文 [1]

資訊暨設計碩士學位學程 [48]

期刊論文 [15]

會議論文 [18]

專書及技術報告 [1]

專利 [2]

研究計畫 [12]